Reviews


Deze reviews maken me blij. En ze helpen me altijd om de draad weer op te pakken als ik ff in een dipje zit.


Wil je weten wat ik voor jou en je stem kan betekenen. Scroll er dan vooral even doorheen.  

 

Ga je je aanmelden voor zangles, een cursus of workshop? Lees onderstaande Algemene Voorwaarden goed door, zodat je weet waar je aan toe bent. Door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier ga je altijd akkoord met deze voorwaarden. Dus belangrijk om even door te lezen.

Artikel 1. Aanmelding

Door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaan de docente en de zanger(es) een overeenkomst aan voor de duur van minimaal 3 maanden. Daarna loopt de lesperiode door tot opzegging*. Voorgaande geldt alleen voor de lessen die per week of om de week worden gegeven. Voor de strippenkaart en de cursussen geldt de overeenkomst voor de duur van deze lesvormen.
Door inschrijving en door betaling verbindt de zanger(es) zich tevens aan de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Lessen

 • Lessen worden het hele jaar door gegeven, met uitzondering van feestdagen, schoolvakanties en de maanden juli en augustus. Het Zanglab volgt hierbij de vakanties van het voortgezet onderwijs in de regio Zuid.
 • Nadat de eerste periode van 3 maanden is verstreken (juli en augustus tellen hierbij niet mee) lopen de lessen door tot opzegging. Opzeggen kan alleen via e-mailadres info@hetzanglab.nl of schriftelijk. Er geldt een opzegtermijn van een maand, welke ingaat vanaf de 1ste dag van de eerstvolgende maand. (Stel dat u opzegt in februari, dan heeft u nog les tot eind maart.)*
 • De lessen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 21 jaar duren 30 minuten of 45 minuten (zie tarieven).
 • De lessen voor volwassenen vanaf 21 jaar duren 45 minuten.
 • Duolessen worden gegeven vanaf 18 jaar en duren 60 minuten.

Artikel 3. Lesmogelijkheden

 • Lessen worden naar keuze iedere week gevolgd op een van te voren overeengekomen dag en tijd.
 • Verder is er de mogelijkheid om een 10-strippenkaart te kopen. De lessen hiervan worden gepland in overleg. Na iedere les wordt de strippenkaart door de docente en de leerling afgetekend. De strippenkaart zijn 6 maanden geldig vanaf uitgifte. De lessen die na deze 6 maanden niet zijn gebruikt komen te vervallen. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • Ook kunnen er losse lessen gevolgd worden. Planning van deze lessen in overleg. De zanger(es) heeft geen vaste lesdag of lestijden.
 • Naast individuele lessen kan men ook duoles volgen (les met 2 personen tegelijk). Hiervoor gelden dezelfde lesvormen en voorwaarden als voor individuele zangles.
 • Bij voldoende interesse worden er diverse cursussen aangeboden. Details hierover zijn te vinden op de website. Deze lessen worden volgens een vast schema gegeven. Dit schema wordt voorafgaand aan de lessen aan de cursist doorgegeven. Hier kan door de cursist niet van worden afgeweken.
 • Zodra het inschrijfformulier voor een cursus ondertekend retour is ontvangen, is de deelnemer gebonden aan deelname. Na inschrijving kun je tot vier weken voorafgaand aan de workshopdatum kosteloos annuleren. Na die tijd is het cursusgeld alsnog verschuldigd.
 • Lesdagen en lestijden van de individuele lessen worden in onderling overleg afgesproken. De docente bepaalt welke mogelijkheden er zijn qua lesdagen en lestijden. De planning wordt voor de aanvang van de eerste les in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 4. Betalingen

 • Losse lessen dienen contant betaald te worden bij aanvang van de les.
 • De strippenkaart wordt in 1 of 2 keer betaald per bank.
 • Cursusgeld wordt in 1 keer betaald per bank, direct na inschrijving.
 • De wekelijkse lessen worden per maand betaald per bank.
 • Betaling vindt plaats door het verschuldigde bedrag over te maken naar het rekeningnummer van Het Zanglab. U ontvangt hiervoor een factuur.
 • Lesgeld van leerlingen van 21 jaar en ouder is inclusief 21% BTW. Leerlingen jonger dan 21 jaar betalen geen BTW.
 • Er vindt geen restitutie plaats van gedane betalingen.

Artikel 5. Verhindering van de leerling

 • Wanneer u verhinderd bent door ziekte of een andere reden dan dient u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les te melden. Dit kan telefonisch (0655797418) of per e-mail (info@hetzanglab.nl). In onderling overleg wordt bepaald wanneer u de les inhaalt. Dit geldt alleen wanneer de docent hiervoor andere tijden beschikbaar heeft. Wanneer u te laat bent met afzeggen vervalt de les. Ook wanneer u zonder opgaaf van redenen niet naar een les komt, vervalt deze. Er wordt geen geld terugbetaald. De voorwaarden hier genoemd gelden voor alle lesvormen. Ook bij losse lessen bent u verplicht het lesgeld alsnog te voldoen. U ontvangt hiervoor een factuur.
 • Voor workshops en cursussen is het annuleren van deelname kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de workshop of cursus. Bij een annulering van deelname aan een workshop binnen 14 dagen voor aanvang, wordt geen geld geretourneerd.  Wel is het dan mogelijk om voor zelf voor vervanging te zorgen of kunt u eventueel voor al betaalde bedrag deelnemen aan de volgende workshop of cursus, mits deze gegeven wordt. Deze mogelijkheid wordt slechts 1x geboden.

Artikel 6. Verhindering van de docent

 • Wanneer de docent verhinderd is stelt zij u op de hoogte per e-mail, per sms of telefonisch. De geplande les(sen) of cursusavond(en) worden in dit geval in overleg verplaatst.
 • De eerste 2 weken van de maand juli worden gebruikt om lessen gemist door de docente in te halen.

Artikel 7. Overigen

 • Aan de leerlingen wordt gevraagd om op tijd te zijn voor de les. Wanneer men te laat aanwezig is, gaat deze tijd van de lestijd af. Kom ook niet te vroeg naar de les. De kans bestaat dan dat men buiten moet wachten.
 • Een zangles is persoonlijk. Het is niet toegestaan om derden mee te nemen naar een zangles, behalve de ouders van een leerling jonger dan 21 jaar bij de eerste kennismakingsles. Tenzij met de docent van tevoren anders is afgesproken.
 • Het Zanglab behoudt ten alle tijden het recht om leerlingen te weigeren of het lestraject stop te zetten als zij daartoe reden ziet.
 • Het Zanglab is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van door de leerling
  meegebrachte goederen.

Deze algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Het Zanglab zal bij wijzigingen de zanger(es) (en/of ouders, verzorgers van de zanger(es)) hiervan tijdig op de hoogte brengen.

 

Heb jij moeite met hoge noten? Klik op de knop en ontvang mijn gratis e-book Nail die hoge noten! 

>